Slide 1
 
English  speaking  teachers  for  foreign  students

Foreign students are welcome to get high quality medical education…

Slide 2
 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

Стоматолог – потрібна і високооплачувана професія, а що попереду? У майбутньому ті досягнення в галузі електроніки, біо-, нанотехнологій, що використовує  стоматологія сьогодні й ті, котрі лише створюються, увійдуть в практику, але все ще будуть дорогими технологіями. Почнеться активна робота, щоб зробити їх доступними для багатьох, і тут знадобляться відповідні фахівці…

Slide 3
 
ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА
Академія - це живий організм, що
об'єднує в собі не лише навчальну,
але й лікувальну, й науково-дослідну
роботу. Якщо ти готовий вибрати
відповідальну, але прекрасну
професію лікаря, тоді чекаємо
на тебе!
Slide 4
КВК – це не просто гра
а стиль життя,
це не просто команда,
а середовище,
під впливом якого всі в Академії
поділяються на вболівальників і гравців.

 

mci head sm

 wd header

Новини

Дорогі наші студенти! Прийміть щирі вітання зі святом, Днем Студента!
Спартакіада - 2016 в Дарницькому районі Києва, що проводилась...
Новини

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ

Не кожна людина передбачає майбутнє, не кожна людина прогнозує майбутнє, але кожна людина дбає про майбутнє. А особливо батьки, які несуть відповідальність перед суспільством, перед собою і власною дитиною за те місце, яке вона посяде у соціумі. Тому саме батьки мають допомогти сьогоднішньому випускникові прийняти рішення, що багато в чому визначить його життєвий шлях.

Майбутнє нації визначає освітня політика держави. Політика сьогодення в галузі освіти спрямована на створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності. Реалізацію поставленої мети забезпечують Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розробленої Комітетом з економічних реформ при Президентові України, Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)», Закон «Про вищу освіту», нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що визначають стратегію реформування концептуальних, структурних, організаційних засад освіти, пріоритетними напрямками якої стали реформування змісту національного виховання, перехід до гнучкої, ступеневої системи підготовки фахівців, створення на рівноправній основі недержавних закладів. Сьогодні усі вищі навчальні заклади, які працюють у системі МОНмолодьспорту України, є рівними щодо можливості надання вищої освіти громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

Унаслідок зміни світоглядної суспільної системи змінилась і роль ВНЗ як громадських закладів: вищі навчальні заклади не можуть лишатися монополією держави. В епоху відкритих економік вони усе більше повинні ставати діловими установами – більш корпоративними, більш підприємницькими, управлінськими, ініціативними. Це передбачає зміну стратегії керівництва ВНЗ (у тому числі форму власності): реалізацію новаторських підходів у освіті і новітню пропозицію, адаптовану до сучасного ринку праці та вимог роботодавців.

Потреби ринку посилили у сучасних студентів прагматичний підхід до освіти: здатність до постійного навчання і набуття нових умінь розглядається як найважливіший параметр робочої сили. Виходячи з такої перспективи, ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» зосереджує свою діяльність на якості, компетентності, гнучкості та інноваційних можливостях людини, як особистості, що здобуває освіту, і на підвищенні індивідуальної відповідальності сторін навчально-виховного процесу за його результати.

Приватне інвестування в освіту сприяє не лише зростанню вмотивованості студентів у самому процесі навчання – зацікавленості, самостійності, активності, – але разом з тим вимагає віддачі від викладачів. Основний аргумент на користь Академії – особистісно орієнтоване навчання, індивідуальний підхід до кожного, коли «студент» позбувається абстрактного визначення і стає центром навчального процесу. Організація творчих майстерень, власних проектів, залучення студентів до навчальної праці як повноправних його учасників, а не сторонніх слухачів – шляхи досягнення ініціативності студентів та високого рівня  їх професійної підготовки.

Як засвідчує досвід, випускники недержавних ВНЗ  частіше і легше приймають рішення щодо змін усталеного способу життєдіяльності. Таким чином, вони демонструють уміння швидше відповідати на «виклики» і «сигнали» ринку праці, високий ступінь адаптованості до зміни умов. Це є показником гнучкості, готовності до продовження навчання та до інновацій.

Сучасну і зручну організацію навчальної праці обумовлює відмова Академії від традиційної структури класичного вищого навчального закладу. Складна ієрархія системи інститутів, факультетів, кафедр спрощена у відповідності до кількості студентів і завдань навчального процесу. З’явилася нова фігура – керівник навчальної програми, у завдання якого входить повне забезпечення процесу від початку і до кінця (за конкретною спеціальністю).

Позитивним моментом у діяльності Академії є його більша мобільність при вирішенні проблем, що виникають у сучасному українському суспільстві під впливом соціально-економічного поступу нашої Держави. Мобільність проявляється у використанні інноваційних технологій освіти: як навчальний заклад, який перебуває на стадії формування, Академія дбає не лише про здобуття студентами певного рівня освіти, а й про засоби та методи набуття знань, що відповідають їх кваліфікації.

Ще одна важлива тенденція, характерна для Академії, – це створення і підтримування особливого корпоративного середовища, коли у студентів з’являється почуття особистої причетності до того, як живе Аlma mater. Менеджмент Академії докладає максимум зусиль до того, аби створити атмосферу успіху, впевненості, міцності партнерських відносин між викладачами і студентами. При цьому застосовуються  неформальні, позааудиторні методи роботи.

Щодо особливостей взаємодії зі студентами, то вагому роль в ефективності навчання відіграє кількість студентів на одного викладача. В Академії цей показник тримається на рівні 10-15 студентів. Мала група – це контактна спільнота. Частота і тривалість взаємодії, однакова мотивація, спільна діяльність встановлюють безпосередні взаємини, забезпечують сприймання окремих індивідів, розширюють комунікативний потенціал, зміцнюють емоційні зв’язки і, як наслідок, формують однотипні способи духовно-практичного засвоєння світу, світовідчуття, світосприймання, світорозуміння. Така духовно-перцептивна єдність дає змогу кожному студентові усвідомити себе в складі групи (через залучення до чогось значущого і важливого), ідентифікувати себе з групою і сприймати її як свій соціум. Стиль спільності та стійка мета життєдіяльності, що закладена в соціальному просторі, утверджує стиль взаємодії, взаємовідповідальності, внутрішньогрупової солідарності, сприяє згуртованості, консолідації. Відтак, ділова взаємодія, міжособистісні контакти, емоційна стійкість студентської групи задовольняють потреби кожного студента в самоактуалізації і набутті високого рівня професійної компетентності.

Керівництво Академії підтримує на високому рівні професійну кваліфікацію

викладачів. З цією метою широко залучаються до викладацької діяльності спеціалісти, які мають значний практичний досвід у тій чи іншій галузі медицини. З метою інтегрування медичної науки, освіти та практики профільні кафедри Академії розміщені в закладах охорони здоров’я, що забезпечує реалізацію компетентного підходу в професійній підготовці, дозволяє визначити професійну придатність майбутнього лікаря і сприяє його подальшому працевлаштуванню.

Важлива ланка навчального процесу Академії – інформаційне забезпечення, яке здійснює бібліотека. Підвищення соціальної та інформаційної ролі бібліотеки диктує необхідність формування нових методів організації інформаційного простору книгозбірні – залучення до єдиного всеукраїнського простору та інтегрування у світовий бібліотечний простір. У цьому відношенні бібліотека Академії відповідає запитам користувачів: реалізований на базі комп’ютерних технологій інформаційний простір книгозбірні забезпечує on-line доступ студентів через мережу Internet до бібліотечної інформації – каталогів, електронних баз даних, у тому числі повнотекстової бази даних, – Національної наукової медичної бібліотеки України.

Відтак, ПВМЗ «Міжнародна академія екології та медицини» – сучасний вищий навчальний заклад, що пластично реагує на потребу ринку праці і тому готує більш життєздатного спеціаліста високої кваліфікації, який здатний вижити за будь-якої кризи в будь-якій країні; пріоритетними завданнями навчально-виховного процесу Академії визначається забезпечення сучасної організації навчальної праці, міжнародних стандартів якості, як умови конкурентоспроможності, доступ до інноваційних освітніх технологій, практичну спрямованість, розвиток партнерських відносин Академії із закладами охорони здоров’я.

З повагою,

ректорат ПВНЗ «Міжнародна академія

екології та медицини»